Data Source Comparison for te

Data source Supported? Name in data source
ICU Yes Telugu
Java Yes Telugu
Microsoft .NET Yes Telugu
Google Translate Yes TELUGU