ICU Locale “Basaa” (bas)

General Information

Property Value
Base locale ID bas
Language bas
Country (none)
Display name Basaa
Display name with dialect Basaa
Character orientation left-to-right
Line orientation top-to-bottom
ISO 639-2/T language code bas
Java Locale bas
Other data sources compare

Numbers

Property Value
Currency symbol ¤
Decimal separator ,
Digit #
Exponent separator E
Grouping separator  
Infinity
International currency symbol XXX
Minus sign -
Monetary decimal separator ,
NaN NaN
Pad escape *
Pattern Separator ;
Percent %
Per mill
Plus sign +
Significant digit @
Zero digit 0

Dates

Property Value(s)
AM/PM Strings I bikɛ̂glà, I ɓugajɔp
Eras b.Y.K, m.Y.K
Era names bisū bi Yesù Krǐstò, i mbūs Yesù Krǐstò
Months Kɔndɔŋ, Màcɛ̂l, Màtùmb, Màtop, M̀puyɛ, Hìlòndɛ̀, Njèbà, Hìkaŋ, Dìpɔ̀s, Bìòôm, Màyɛsèp, Lìbuy li ńyèe
Short months kɔn, mac, mat, mto, mpu, hil, nje, hik, dip, bio, may, liɓ
Short weekdays nɔy, nja, uum, ŋge, mbɔ, kɔɔ, jon
Weekdays ŋgwà nɔ̂y, ŋgwà njaŋgumba, ŋgwà ûm, ŋgwà ŋgê, ŋgwà mbɔk, ŋgwà kɔɔ, ŋgwà jôn
Format Pattern
Date.3 Example: 24/6/2024
Pattern: d/M/y
Local Pattern: d/M/y
Date.2 Example: 24 hil, 2024
Pattern: d MMM, y
Local Pattern: d MMM, y
Date.1 Example: 24 Hìlòndɛ̀ 2024
Pattern: d MMMM y
Local Pattern: d MMMM y
Date.0 Example: ŋgwà njaŋgumba 24 Hìlòndɛ̀ 2024
Pattern: EEEE d MMMM y
Local Pattern: EEEE d MMMM y

Also see the list of time zones.

Related ICU Locales

Children: