ICU Locale “Yoruba” (yo)

General Information

Property Value
Base locale ID yo
Language yo
Country (none)
Display name Yoruba
Display name with dialect Yoruba
Character orientation left-to-right
Line orientation top-to-bottom
ISO 639-2/T language code yor
Java Locale yo
Other data sources compare

Numbers

Property Value
Currency symbol ¤
Decimal separator .
Digit #
Exponent separator E
Grouping separator ,
Infinity
International currency symbol XXX
Minus sign -
Monetary decimal separator .
NaN NaN
Pad escape *
Pattern Separator ;
Percent %
Per mill
Plus sign +
Significant digit @
Zero digit 0

Dates

Property Value(s)
AM/PM Strings Àárọ̀, Ọ̀sán
Eras BCE, LK
Era names Saju Kristi, Lehin Kristi
Months Oṣù Ṣẹ́rẹ́, Oṣù Èrèlè, Oṣù Ẹrẹ̀nà, Oṣù Ìgbé, Oṣù Ẹ̀bibi, Oṣù Òkúdu, Oṣù Agẹmọ, Oṣù Ògún, Oṣù Owewe, Oṣù Ọ̀wàrà, Oṣù Bélú, Oṣù Ọ̀pẹ̀
Short months Ṣẹ́rẹ́, Èrèlè, Ẹrẹ̀nà, Ìgbé, Ẹ̀bibi, Òkúdu, Agẹmọ, Ògún, Owewe, Ọ̀wàrà, Bélú, Ọ̀pẹ̀
Short weekdays Àìkú, Ajé, Ìsẹ́gun, Ọjọ́rú, Ọjọ́bọ, Ẹtì, Àbámẹ́ta
Weekdays Ọjọ́ Àìkú, Ọjọ́ Ajé, Ọjọ́ Ìsẹ́gun, Ọjọ́rú, Ọjọ́bọ, Ọjọ́ Ẹtì, Ọjọ́ Àbámẹ́ta
Format Pattern
Date.3 Example: 23/07/2024
Pattern: dd/MM/y
Local Pattern: dd/MM/y
Date.2 Example: 23 Agẹmọ 2024
Pattern: d MMM y
Local Pattern: d MMM y
Date.1 Example: 23 Oṣù Agẹmọ 2024
Pattern: d MMMM y
Local Pattern: d MMMM y
Date.0 Example: Ọjọ́ Ìsẹ́gun, 23 Oṣù Agẹmọ 2024
Pattern: EEEE, d MMMM y
Local Pattern: EEEE, d MMMM y

Also see the list of time zones.

Related ICU Locales

Children: