ICU Locale “Basaa (Cameroon)” (bas_CM)

General Information

Property Value
Base locale ID bas_CM
Language bas
Country CM
Display name Basaa (Cameroon)
Display name with dialect Basaa (Cameroon)
Character orientation left-to-right
Line orientation top-to-bottom
ISO 639-2/T language code bas
Java Locale bas-CM
Other data sources compare

Numbers

Property Value
Currency symbol FCFA
Decimal separator ,
Digit #
Exponent separator E
Grouping separator  
Infinity
International currency symbol XAF
Minus sign -
Monetary decimal separator ,
NaN NaN
Pad escape *
Pattern Separator ;
Percent %
Per mill
Plus sign +
Significant digit @
Zero digit 0

Dates

Property Value(s)
AM/PM Strings I bikɛ̂glà, I ɓugajɔp
Eras b.Y.K, m.Y.K
Era names bisū bi Yesù Krǐstò, i mbūs Yesù Krǐstò
Months Kɔndɔŋ, Màcɛ̂l, Màtùmb, Màtop, M̀puyɛ, Hìlòndɛ̀, Njèbà, Hìkaŋ, Dìpɔ̀s, Bìòôm, Màyɛsèp, Lìbuy li ńyèe
Short months kɔn, mac, mat, mto, mpu, hil, nje, hik, dip, bio, may, liɓ
Short weekdays nɔy, nja, uum, ŋge, mbɔ, kɔɔ, jon
Weekdays ŋgwà nɔ̂y, ŋgwà njaŋgumba, ŋgwà ûm, ŋgwà ŋgê, ŋgwà mbɔk, ŋgwà kɔɔ, ŋgwà jôn
Format Pattern
Date.3 Example: 15/6/2024
Pattern: d/M/y
Local Pattern: d/M/y
Date.2 Example: 15 hil, 2024
Pattern: d MMM, y
Local Pattern: d MMM, y
Date.1 Example: 15 Hìlòndɛ̀ 2024
Pattern: d MMMM y
Local Pattern: d MMMM y
Date.0 Example: ŋgwà jôn 15 Hìlòndɛ̀ 2024
Pattern: EEEE d MMMM y
Local Pattern: EEEE d MMMM y

Also see the list of time zones.

Related ICU Locales

Parent: Basaa (bas)