ICU Locale “Yoruba (Nigeria)” (yo_NG)

General Information

Property Value
Base locale ID yo_NG
Language yo
Country NG
Display name Yoruba (Nigeria)
Display name with dialect Yoruba (Nigeria)
Character orientation left-to-right
Line orientation top-to-bottom
ISO 639-2/T language code yor
Java Locale yo-NG
Other data sources compare

Numbers

Property Value
Currency symbol
Decimal separator .
Digit #
Exponent separator E
Grouping separator ,
Infinity
International currency symbol NGN
Minus sign -
Monetary decimal separator .
NaN NaN
Pad escape *
Pattern Separator ;
Percent %
Per mill
Plus sign +
Significant digit @
Zero digit 0

Dates

Property Value(s)
AM/PM Strings Àárọ̀, Ọ̀sán
Eras BCE, LK
Era names Saju Kristi, Lehin Kristi
Months Oṣù Ṣẹ́rẹ́, Oṣù Èrèlè, Oṣù Ẹrẹ̀nà, Oṣù Ìgbé, Oṣù Ẹ̀bibi, Oṣù Òkúdu, Oṣù Agẹmọ, Oṣù Ògún, Oṣù Owewe, Oṣù Ọ̀wàrà, Oṣù Bélú, Oṣù Ọ̀pẹ̀
Short months Ṣẹ́rẹ́, Èrèlè, Ẹrẹ̀nà, Ìgbé, Ẹ̀bibi, Òkúdu, Agẹmọ, Ògún, Owewe, Ọ̀wàrà, Bélú, Ọ̀pẹ̀
Short weekdays Àìkú, Ajé, Ìsẹ́gun, Ọjọ́rú, Ọjọ́bọ, Ẹtì, Àbámẹ́ta
Weekdays Ọjọ́ Àìkú, Ọjọ́ Ajé, Ọjọ́ Ìsẹ́gun, Ọjọ́rú, Ọjọ́bọ, Ọjọ́ Ẹtì, Ọjọ́ Àbámẹ́ta
Format Pattern
Date.3 Example: 29/03/2023
Pattern: dd/MM/y
Local Pattern: dd/MM/y
Date.2 Example: 29 Ẹrẹ̀nà 2023
Pattern: d MMM y
Local Pattern: d MMM y
Date.1 Example: 29 Oṣù Ẹrẹ̀nà 2023
Pattern: d MMMM y
Local Pattern: d MMMM y
Date.0 Example: Ọjọ́rú, 29 Oṣù Ẹrẹ̀nà 2023
Pattern: EEEE, d MMMM y
Local Pattern: EEEE, d MMMM y

Also see the list of time zones.

Related ICU Locales

Parent: Yoruba (yo)