ICU Locale “Yoruba (Benin)” (yo_BJ)

General Information

Property Value
Base locale ID yo_BJ
Language yo
Country BJ
Display name Yoruba (Benin)
Display name with dialect Yoruba (Benin)
Character orientation left-to-right
Line orientation top-to-bottom
ISO 639-2/T language code yor
Java Locale yo-BJ
Other data sources compare

Numbers

Property Value
Currency symbol CFA
Decimal separator .
Digit #
Exponent separator E
Grouping separator ,
Infinity
International currency symbol XOF
Minus sign -
Monetary decimal separator .
NaN NaN
Pad escape *
Pattern Separator ;
Percent %
Per mill
Plus sign +
Significant digit @
Zero digit 0

Dates

Property Value(s)
AM/PM Strings Àárɔ̀, Ɔ̀sán
Eras BCE, LK
Era names Saju Kristi, Lehin Kristi
Months Oshù Shɛ́rɛ́, Oshù Èrèlè, Oshù Ɛrɛ̀nà, Oshù Ìgbé, Oshù Ɛ̀bibi, Oshù Òkúdu, Oshù Agɛmɔ, Oshù Ògún, Oshù Owewe, Oshù Ɔ̀wàrà, Oshù Bélú, Oshù Ɔ̀pɛ̀
Short months Shɛ́rɛ́, Èrèlè, Ɛrɛ̀nà, Ìgbé, Ɛ̀bibi, Òkúdu, Agɛmɔ, Ògún, Owewe, Ɔ̀wàrà, Bélú, Ɔ̀pɛ̀
Short weekdays Àìkú, Ajé, Ìsɛ́gun, Ɔjɔ́rú, Ɔjɔ́bɔ, Ɛtì, Àbámɛ́ta
Weekdays Ɔjɔ́ Àìkú, Ɔjɔ́ Ajé, Ɔjɔ́ Ìsɛ́gun, Ɔjɔ́rú, Ɔjɔ́bɔ, Ɔjɔ́ Ɛtì, Ɔjɔ́ Àbámɛ́ta
Format Pattern
Date.3 Example: 13/06/2024
Pattern: dd/MM/y
Local Pattern: dd/MM/y
Date.2 Example: 13 Òkúdu 2024
Pattern: d MMM y
Local Pattern: d MMM y
Date.1 Example: 13 Oshù Òkúdu 2024
Pattern: d MMMM y
Local Pattern: d MMMM y
Date.0 Example: Ɔjɔ́bɔ, 13 Oshù Òkúdu 2024
Pattern: EEEE, d MMMM y
Local Pattern: EEEE, d MMMM y

Also see the list of time zones.

Related ICU Locales

Parent: Yoruba (yo)